Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Oudman Trade & Management bv

Vastgesteld december 2005. Eveneens van kracht voor www.rookgasmateriaal.nl  

 

Artikel 1. Toepassing

 1. deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, en alle overeenkomsten hiervan het gevolg. De aanbieder wordt als koper
 2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever gelden niet en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen

Artikel 2. Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend
 2. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, zoal tekeningen verstrekt, mag de opdrachtverstrekker uitgaan de van de juistheid hiervan. Hij zal zijn aanbiedingen hier op baseren.
 3. De in de aanbiedingen genoemde prijzen zijn gebaseerd op levering af fabriek. De prijzen zijn exclusief omzetbelasting, vracht en verpakking
 4. Als zijn aanbieding niet wordt aanvaard heeft de opdrachtgever het recht alle kosten in rekening te brengen die hij heeft moeten maken om zijn aanbieding bij de opdrachtgever te doen.

Artikel 3. Rechten van intellectuele eigendom

 1. Tenzij anders overeengekomen, behoudt de opdrachtgever de auteursrechten en alle rechten van de industriële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen enz.
 2. De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van opdrachtgever ongeacht of aan opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder uitdrukkelijke bestemming van de opdrachtgever niet gekopieerd, gebruikt of aan deden getoond worden. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan opdrachtnemer een boete verschuldigd, te vorderen als schadevergoeding.

Artikel 4. Adviezen en materialen

 1. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan de adviezen en informatie die hij van opdrachtnemer krijgt als deze geen directe betrekking hebben op de opdracht.

Artikel 5. Levertijd

 1. De levertijd wordt door de opdrachtnemer bij benadering vastgesteld
 2. Bij vaststelling van de levertijd gaan de opdrachtnemer er van uit dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden op da moment bij hem bekend
 3. De levertijd gaat in wanneer over alle technisch detail overeenstemming is bereikt. Alle gegevens, tekeningen etc zijn dan in bezit van de opdrachtnemer. De eventueel overeengekomen termijnbetaling is ontvangen. Aan de noodakelijk voorwaarden is voldaan.
 4. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke de opdrachtnemer bekend waren toen hij de levertijd vaststelde, kan opdrachtnemer de levertijd verlengen met de tijd die nodig is om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de plnnin van de opdrachtnemer kunnen worden ingepast, zullen deze afgerond worden zodra zijn planning dat toelaat.
 5. Is er sprake van meerwerk dan wordt de levertijd verlengd om met meerwerk te verrichten.
 6. Als er sprake is van opschorting van de verplichtingen door de opdrachtgever wordt de levertijd verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van de opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden afgerond, zodra de planning dit toelaat.
 7. Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 6. Risico-overgang

 1. Het risico van de zaak gaat over op het moment dat de verkoper deze ter beschikking stelt aan de koper.
 2. Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer overeenkomen dat de opdrachtnemer voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden en lossen rust in dat geval bij de opdrachtnemer, tenzij anders is overeengekomen. De opdrachtgever kan zich tegen deze risico’s wel verzekeren.
 3. Als de verkoper de verkochte zaak installeert en/of monteert gaat het risico over op het moment dat de verkoper de zaak ter beschikking stelt aan de koper.
 4. Is er bij de koop sprake van inruil is koper en blijft koper in afwachting van de nieuwe zaak de in te ruilen zaak gebruiken, dan blijft het risico van de in te ruilen zaak bij de koper tot het moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld van de verkoper.

Artikel 7. Prijswijziging

 1. Als na de datum waarop de overeenkomst i gesloten vier maanden verstrijken en de nakoming ervan door de opdrachtnemer is niet voltooid, mag een eventuele stijgen worden doorberekend.
 2. Betaling ervan vindt plaats bij betaling van de hoofdsom dan wel de laatste termijn. 

Artikel 8. Overmacht

 1. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, als hij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.
 2. Onder deze in 8.1. genoemde omstandigheden worden ook verstaan dat leveranciers en/of onderaannemers niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen. Tevens zijn van toepassing het werk, brand, diefstal, stakingen, wegblokkades of importbeperkingen.
 3. Opdrachtgever is niet bevoegd tot opschorting als de nakoming blijvend onmogelijk is of als een tijdelijk onmogelijkheid meer dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan dan worden ontbonden voor het niet nagekomen deel van de verplichtingen. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden of te lijden schade.

Artikel 9. Omvang werk

 1. In de prijs van het werk zijn niet inbegrepen:
  1. De kosten voor hak, breek, hei, funderingswerk etc.
  2. De kosten van aansluiting van gas, water, elektriciteit en andere infrastructureel aansluitingen
  3. Reis- en verblijfskosten
  4. De kosten van materialen, bouwstoffen of afval
 2. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren. 

Artikel 10. Wijzigingen werk

 1. Wijzigingen in het werk resulteren in meer- of minderwerk als:
  1. Er sprak is van ontwerp- en bestekveranderingen
  2. De door opdrachtgever verstekte informatie niet overeenkomst met de werkelijkheid
  3. Van de geschatte hoeveelheid met meer dan 10% wordt afgeweken
 2. Meer- en minderwerk worden berekend op basis van de prijsbepalende factoren als het werk wordt verricht.

Artikel 11. Uitvoering werk

 1. opdrachtgever zorgt er voor at opdrachtnemer zijn werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij de uitvoering kan beschikken over voorzieningen als gas, water en electriciteit.

Artikel 12. Oplevering

 1. Het werk wordt al opgeleverd beschouwd als:
  1. De opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd
  2. Het werk door de opdrachtgever in gebruik is genomen. Neem de opdrachtgever een deel in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd.
  3. Opdrachtgever het werk niet goedkeurt tgv kleine gebreken die binnen 30 dagen hersteld of nageleverd kunnen worden en die het in gebruik nemen niet in de weg staan.
  4. Keurt de opdrachtgever het werk niet goed, dan is hij verplicht dit schriftelijk en met argumenten omkleed bij de opdrachtnemer bekend te maken. Hij stelt de opdrachtnemer in staat het werk opnieuw op te leveren.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt en die rechtstreeks het gevolg en uitsluitend het gevolg is van een opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt alleen in aanmerking die schade waartegen opdrachtgever verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd kan zijn:
 2. Niet voor vergoeding in aanmerking komen:
  1. Bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst
  2. Opzichtschade
  3. Schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen
 3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer van alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in het product dat door e opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit de door opdrachtgever geleverde producten en of materialen.

Artikel 14. Garantie

 1. Opdrachtgever staat voor zes maanden na oplevering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie
 2. Bestaat de levering uit materialen en onderdelen, zoals schriftelijk overeengekomen, dan geldt de met de fabrikant overeengekomen fabrieksgarantie.
 3. Geen garantie wordt gegeven gebreken die het gevolg zijn van;
  1. Normale slijtage
  2. Onoordeelkundig gebruik
  3. Niet of onjuist uitgevoerd onderhoud
  4. Installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door derden
  5. Op zaken die niet nieuw waren bij levering

Artikel 15. Reclamaties

 1. opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep doen, als hij niet binnen 14 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij de opdrachtgever heeft gereclameerd.

Artikel 16. Niet afgenomen zaken

 1. Wanneer de zaken na het verstrijken van de levertijd niet zijn afgenomen, blijven deze ter beschikking staan van de opdrachtgever. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van de opdrachtgever opgeslagen. Opdrachtnemer mag altijd gebruik maken van de bevoegdheid van artikel 6;90 BW.

Artikel 17. Betaling

 1. betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van opdrachtgever of op een door opdrachtnemer aangewezen rekening
 2. Tenzij anders overeengekomen vindt de betaling plaats:
  1. Bij levering contant of via telebanking (spoed), waarbij het bewijs wordt overhandigd bij de levering.
  2. Als termijnbetaling is overeengekomen, gelden daarvoor de afgesproken termijnen
  3. In alle gevallen binnen 20 dagen na factuurdatum
 3. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht op verzoek van de opdrachtnemer een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Opdrachtneer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op de opdrachtgever te verhalen.
 4. Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen is uitgesloten tenzij er sprake is van faillissement van de opdrachtgever.
 5. De volledige betaling is direct opeisbaar als:
  1. De betalingstermijn is verstreken
  2. Opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt
  3. Beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever worden gelegd
  4. De opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd
  5. De opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld
 6. Heeft de betaling niet plaatsgevonden binnen de overeengekomen termijn, dan is opdrachtgever direct rente aan opdrachtnemers verschuldigd. Deze bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als die hoger is. Een gedeelte van de maand wordt bij de berekening gezien als een volle maand.
 7. Wanneer de betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is opdrachtgever een opdrachtnemer alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van € 75,-
  1. De kosten worden berekend adh van volgende tabel:
   1. 1e € 3000,- 15%
   2. > tot € 6000,- 10%
   3. > tot €15000 8%
   4. > tot € 60000 5%
   5. meerdere 4%

Zijn de gerechtelijke kosten hoger, dan zijn die verschuldigd.

Artikel 18. Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

 1. Na levering blijft de opdrachtnemer eigenaar van geleverde zaken zolang opdrachtgever:
  1. Tekort schiet of tekort zal schieten is de nakoming van zijn verplichtingen van de overeenkomst
  2. Voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden, zoals overeengekomen, niet betaald is
  3. Vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoal schade, boetes, rente en kosten, niet heeft voldaan.
 2. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsvoering niet bezwaren
 3. Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terughalen. Opdrachtgever staat opdrachtnemer toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.
 4. Als de opdrachtnemer geen beroep kan doen op het eigendomsvoorbehoud omdat geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde zaken aan opdrachtnemer te verpanden.

Artikel 19. Ontbinding

Als opdrachtgever de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van en tekortkoming van de opdrachtnemer en opdrachtnemer hiermee instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds goedvinden ontbonden. De opdrachtnemer heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade zoal geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.

Artikel 20. Toepassing recht en forumkeuze

 1. Het Nederlands recht is van toepassing
 2. Het Weens koopverdrag (CISG) is niet van toepassing, evenmin al enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan
 3. Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtnemer neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren
 4. Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijv. arbitrage of mediation overeenkomen

Oudman Trade & Management bv

Motet 46
8265 RJ Kampen
0651888113